Privacyverklaring

CAMPERREIZEN
OVERLAND CAMPERREIZEN

REIZEN NAAR BIJZONDERE BESTEMMINGEN

camperreizen

Privacyverklaring

Expedition Far East

Expedition Far East respecteert uw recht op privacy. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Een camperreis boeken

Voor een boeking hebben wij uiteraard persoonsgegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en paspoortgegevens enz. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw boeking. Denk hierbij aan facturen, informatieverstrekking over de camperreis, verzekeringen of het bereiken van thuisblijvers in noodgevallen. Persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. We hebben alle redelijke maatregelen en geëigende veiligheidsmaatregelen getroffen om de gegevens van onze klanten te beschermen.

Nieuwsbrief

Wanneer je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, informeren wij u regelmatig per e-mail over nieuws van Expedition Far East. Wenst u de Expedition Far East nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Stuur dan een mail naar Expedition Far East en we verwijderen u uit de mailinglijst.

Expedition Far East respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en onze reizigers. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wanneer u een reis boekt, u aanmeldt voor een deelname aan onze inspirerende presentatiedag(en), nieuwsbrief of informatie aanvraagt worden de gegevens die u verstrekt in onze database vastgelegd. Wij hanteren de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen door Expedition Far East worden gebruikt om u te informeren over relevante camperreis gerelateerde producten en of diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen in dit reglement

Wijzigingen in dit reglement worden bekendgemaakt op onze website, in onze brochure en/of beschikbaar gesteld op verzoek.

Privacyverklaring

Expedition Far East hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Expedition Far East houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Expedition Far East passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Expedition Far East geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt
 • Als u bij ons solliciteert op een vacature (of open sollicitatie) wij uw persoonsgegevens moeten verwerken
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent u persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren

Als Expedition Far East zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Als u bij ons een camperreis heeft geboekt, moeten we persoonsgegevens van u als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door u geboekte camperreis, zoals bijvoorbeeld visum aanvragen, het boeken van een ferry, enz. Daarnaast moeten we kunnen communiceren over uw geboekte camperreis, u kunnen uitnodigingen voor onze deelnemers bijeenkomstdag(en) dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken.

De basis om uw persoonsgegevens te gebruiken ligt in de overeengekomen reisovereenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expedition Far East de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam conform paspoort
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Beroep
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Roepnaam
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis). In sommige gevallen hebben wij uw paspoortgegevens nodig voor een visumaanvraag of voor het boeken van een ferry. Ook kan het voorkomen dat we ingeval van een calamiteit, of indien het onderdeel is van de geboekte reis, voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of een treinreis u paspoort gegevens nodig hebben. Of om u te kunnen laten reizen in bepaalde landen, indien overheidsinstanties dit eisen
 • Merk en type reisvoertuig(en)
 • Kenteken reisvoertuig(en)
 • Chassisnummer(s) en motornummer(s) reisvoertuig(en)
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet. Als deze gegevens door u worden aangeleverd, is dit uiteraard met uw toestemming
 • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg ervoor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren. Uw persoonsgegevens of die van uw reisgenoten worden door Expedition Far East opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte camperreis), gedurende de periode van de camperreisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om u te informeren over de reis. Na het beëindigen van de camperreis bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar, tenzij u ons laat weten dat u dit niet wilt.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Expedition Far East verstuurt regelmatig nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen dan kun zich inschrijven via een contact- en/of boekingsformulier op de website van Expedition Far East.
Op deze formulieren vragen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het aangeven van een terugbel actie. Deze persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Expedition Far East gebruikt om u te informeren over onze camperreizen, informatie te geven over reisbestemmingen en de inspirerende informatiedagen.

Uw persoonsgegevens worden door Expedition Far East bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat u bent aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden voor onze camperreizen worden door Expedition Far East verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking over onze camperreizen. Dit kan zijn in de vorm van een uitnodiging voor deelname aan onze inspirerende presentatiedag of in de vorm van een of meerdere brochures. Brochures worden aan deelnemers aan onze inspirerende presentatiedagen in de volgende dagen na afloop van deze dagen, op verzoek per mail verstuurd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Expedition Far East op beurzen of via contact formulieren op de website van Expedition Far East de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Expedition Far East opgeslagen ten behoeve van het toesturen van uitnodigingen en/of brochures gedurende de periode dat u gezien wordt als een geïnteresseerde van camperreizen van Expedition Far East.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft bij het boeken van een camperreis zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst.

Denk daarbij aan ferry- en luchtvaartmaatschappijen, campings, hotels, visumbureaus en lokale agentschappen binnen en buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van derden die nodig zijn om u camperreis uit te voeren, zoals bijvoorbeeld lokale agentschappen buiten de EU, campings en hotels. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of militairen om welke reden dan ook of in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Expedition Far East bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Expedition Far East van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Communicatie met Expedition Far East

Als u ons een e-mail stuurt, online of via sociale media met ons chat, deelneemt aan online webinars / presentaties, leggen wij u communicatie met ons vast voor kwaliteit en leerdoeleinden.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door uw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de camperreis.

Geautomatiseerde technologieën

Indien u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en technische gegevens van uw apparatuur. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door onder andere cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browserinstellingen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

info@expeditionfareast.com

Expedition Far East
Steenstraat 122a
5831 JJ Boxmeer

mei 2018

LIVE YOUR DREAM & ENJOY YOUR LIFE | EXPEDITION FAR EAST | MAKE SURE YOU’RE THERE

Expedition Far East

Steenstraat 122a
NL 5831 JJ Boxmeer
NETHERLANDS

NL +31 651 097 032
Skype: hansschrijen
info@expeditionfareast.com

KvK 14077214

SGR Expedition Far East