Algemene Voorwaarden Expedition Far East

ALGEMENE VOORWAARDEN EXPEDITION FAR EAST

Deze voorwaarden en regels zijn van toepassing op Expedition Far East B.V. groepsreizen; ‘individuele begeleide avontuurlijke overland camperreizen’, om (potentiële) deelnemers te informeren over hun rechten en plichten, die reizen met een camper, expeditie voertuig of een 4×4 expeditie voertuig. Daarnaast wordt informatie gegeven over wat u kunt verwachten op uw reis.

1. VOORWAARDEN DEELNAME EXPEDITION FAR EAST CAMPERREIZEN
1.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op grond van hun lichamelijke en psychische gesteldheid in staat zijn de geplande reis (dus zonder hulp van derden) te volbrengen. Bijzondere omstandigheden daargelaten wordt van de deelnemers eveneens verwacht dat zij de gehele groepsreis meemaken; inschrijving voor een deel van de groepsreis is daarom niet mogelijk.
1.2 Deelnemers met een lichamelijke of psychische beperking of chronische aandoening dienen zich ervan te overtuigen dat deelname voor henzelf en voor de groep geen belasting oplevert. Inschrijving gebeurt altijd in overleg met Expedition Far East. De camperreizen van Expedition Far East zijn gezien de bestemmingen, het avontuurlijke karakter van de reis en de manier van reizen, niet geschikt voor deelnemers die gebruik maken van een hulpmiddel zoals een rollator, scootmobiel of rolstoel. Bij twijfel dient de aspirant-deelnemer overleg te plegen met de Expedition Far East voorafgaand aan de boeking en kunnen er eventueel aanvullende afspraken met de deelnemer gemaakt worden. Indien Expedition Far East, eventueel in overleg met de reisbegeleider een negatief advies uitbrengt, behoudt Expedition Far East zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Indien blijkt dat deelname aan (een deel van) de reis niet mogelijk is in verband met een lichamelijke en/of psychische beperking, kan de reisbegeleider in overleg met de betrokkene(n) en/of het management van Expedition Far East, passende maatregelen treffen. Dit kan tot gevolg hebben dat (verdere) deelname aan de camperreis geweigerd kan worden en voor de toekomst deelname aan Expedition Far East camperreizen kan worden uitgesloten.
1.3 Aanbevolen wordt om persoonlijke medische informatie mee te nemen, opgesteld in een taal die in de te bezoeken landen bruikbaar is. Vertalingen kunnen veel tijd in beslag nemen, houdt daarom rekening met de vertrekdatum. Een internationaal medisch paspoort met de persoonlijke gegevens kan worden aangevraagd bij huisarts of apotheek. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit om aan de camperreis deel te nemen.
1.4 Indien deelnemers een speciaal dieet volgen, dienen zij dit aan te geven bij inschrijving. De reisbegeleiding kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correcte navolging van de dieetvoorschriften door externe leveranciers (o.a. restaurants).
1.5 Deelnemers dienen zich ervan te overtuigen dat inschrijving op een reis ook geschikt is voor hun camper (kampeerwagen als zodanig geregistreerd en zoals omschreven in de Nederlandse Wet (Regeling Voertuigen)). Beperkingen voor deelname van bepaalde reisvoertuigen wordt bij iedere reis afzonderlijk vermeld. Dit in verband met soms beperktere mogelijkheden voor bepaalde reisvoertuigen. Eén van beide deelnemers dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
1.6 De deelnemer dient zelfstandig na te gaan of er voor de bestemming(en) en eventuele activiteiten gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes en inentingen) gelden. Uw huisarts, de GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl) kan u hierover meer informatie verstrekken.
1.7 Expedition Far East heeft op ieder moment, zowel voor als tijdens de camperreis, het recht wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde programma. Zij zal deze wijzigingen doorvoeren indien onvoorziene omstandigheden (o.a. inzake veiligheid) daartoe noodzaken of indien de wijzigingen naar de mening van Expedition Far East leiden tot verbetering van het reisprogramma.
1.8 Wie vrijwillig een andere route of overnachtingplaats kiest, dan de door de reisbegeleiding en/of routeboek aangegeven, verlaat daardoor de reis. Dit laatste geldt ook voor equipes die vrijwillig afzien van deelname aan de ‘verplicht’ gestelde briefings, welke door de reisbegeleiding qua plaats en tijdstip ter plekke worden benoemd. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de reisbegeleiding en organisator van de reis komt gedurende deze tijd te vervallen en beperkt zich tot minimale ondersteuning en zal de reisbegeleider nooit persoonlijk aanwezig kunnen zijn ter ondersteuning. Het is ook de verantwoording van de reiziger zelf om op tijd weer aan te sluiten bij de groep. Mocht de reiziger niet op het vooraf afgesproken tijdstip bij de groep aansluiten, is dit zijn eigen verantwoordelijkheid en kan er geen restitutie van de reissom worden gegeven. Ook kan er dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de reisbegeleiding in geval van pech, ongeval of ziekte en is men dus geheel op zichzelf aangewezen.

2. INFORMATIE
2.1 De inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien. Alle communicatie en betalingsverkeer tussen de deelnemer(s) enerzijds en Expedition Far East anderzijds verloopt uitsluitend via de inschrijver.
2.2 De deelnemer(s) verstrekt Expedition Far East uiterlijk bij de inschrijving alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde deelnemers en het reisvoertuig die van belang kunnen zijn voor het boeken van de verschillende onderdelen en voor de uitvoering van de reis. Onder deze gegevens worden tevens begrepen bijzonderheden omtrent de hoedanigheid van de door hem aangemelde personen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook bedoeld het zo concreet mogelijk benoemen van eventuele lichamelijke- en/of psychische beperkingen. Dit alles conform de vragenlijst op het door de reiziger(s) ondertekende inschrijfformulier. Ten aanzien van minderjarige deelnemers aan een reis van Expedition Far East dient de inschrijver aan te tonen dat, in zoverre dat men dit niet zelf is, ouders/voogden/verzorgers van de betreffende minderjarige toestemming hebben gegeven voor deelname aan de camperreis. Ten aanzien van de camper dient de lengte van het voertuig inclusief een eventueel fietsenrek, de hoogte en het gewicht te worden doorgegeven. Wijzigingen van gegevens kunnen tot zes weken voor vertrek zonder wijzigingskosten worden doorgegeven; de daaraan verbonden (soms hoge) kosten van de toeleverancier (zoals bijvoorbeeld een ferry- of luchtvaartmaatschappij) zullen wel worden doorberekend aan de inschrijver. Daarnaast zijn aan wijziging van gegevens binnen zes weken voor vertrek wijzigingskosten verbonden van € 25,- per wijziging.
2.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste reisdocumenten, zoals een visa, paspoort, rijbewijs, groene kaart en bewijzen van inenting. Ga ook na of uw paspoort of identiteitskaart nog lang genoeg geldig is. Wanneer u niet (alleen) de Nederlandse identiteit bezit, adviseert Expedition Far East u om contact op te nemen met uw eigen ambassade of de ambassade van de reisbestemming, om informatie in te winnen over de benodigde reisdocumenten. Voor meereizende kinderen kan het vereist zijn dat de achterblijvende ouder toestemming geeft voor de reis. Zie www.rijksoverheid.nl.
2.4 Indien de deelnemer(s) niet voldoet/voldoen aan voorgaande leden 2 en 3 komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening. Er kan geen beroep worden gedaan op de ondersteuning door de reisbegeleiding. Tevens kan/kunnen deze deelnemer(s) van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten en worden de eventuele kosten die hierdoor ontstaan aan hem/hen in rekening gebracht. Expedition Far East kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
2.5 Tijdens de voorbereidingsperiode wordt informatie (schriftelijk) verzorgd door Expedition Far East. Wanneer dit, gezien de nog resterende tijd voor het vertrek niet meer mogelijk is, wordt dit overgenomen door de reisbegeleider. Hiervoor is het nodig dat de telefoonnummers van alle deelnemer aan de reis bij de organisatie bekend zijn. Expedition Far East zal bij de totstandkoming van de overeenkomst maximaal 3 maanden voor aanvang van de reis, doch uiterlijk tijdens de voorbereiding- en deelnemersdag(en) voor de desbetreffende reis, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied of met betrekking tot reisvoertuig aan de reiziger verstrekken.
2.6 Alle deelnemers dienen tijdens een reis bereikbaar te zijn voor de reisbegeleiders op het mobiel telefoonnummer zoals ingevuld op het inschrijfformulier. Daarnaast dienen alle deelnemers bereikbaar te zijn, in elk te bezoeken land afzonderlijk, op een mobiel telefoonnummer van het betreffende land en tevens via WhatsApp, door in elk te bezoeken land afzonderlijk een simkaart te kopen en deze ten allen tijden voldoende op te waarderen met benodigde tegoeden. Wanneer er calamiteiten zijn, of andere bijzonderheden, zal de reisbegeleider via deze telefoonnummer(s) en/of WhatsApp namelijk contact kunnen opnemen met de deelnemer(s).
2.7 Bij de uitvoering van de reis zijn derden/ leveranciers betrokken. De deelnemer verleent toestemming voor het delen van de voornoemde gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de reis. Expedition Far East en de reisbegeleider zijn bevoegd deelnemersgegevens te gebruiken en te delen met campings, ferrymaatschappijen en andere betrokken partijen, indien dit een functioneel karakter heeft en met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hieronder is ook begrepen het door de reisbegeleiding aanmaken van een WhatsApp groep met alle deelnemers voor het delen van reis gerelateerde informatie.
2.8 Expedition Far East camperreizen, zoals gepubliceerd op haar website, websites van derden en in eventuele andere online/of fysieke uitingen, aangeboden in samenwerking met andere (reis)organisaties, bedrijven en/of verenigingen, worden ten allen tijden uitgevoerd door Expedition Far East. Boekingen en betalingen geschieden zonder tussenkomst van de derde partij en worden rechtstreeks bij/aan Expedition Far East gedaan/overgemaakt. De rol van de derde partij hierin is beperkt tot een doorverwijzer. De deelnemer sluit in dit geval rechtstreeks een overeenkomst met Expedition Far East. Een derde partij wordt nimmer onderdeel van de overeenkomst tussen de deelnemer en Expedition Far East. Een derde partij is nimmer verantwoordelijk voor de inkoop en levering/uitvoering ervan en ten allen tijden zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Expedition Far East van toepassing en nooit de Algemene Voorwaarden van een derde partij. Na aanmelding via een derde partij verloopt het verdere contact derhalve rechtstreeks tussen deelnemer en Expedition Far East.
2.9 De deelnemer(s) dient/dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten voor de betreffende bestemming, zoals een geldig paspoort, indien nodig een tweede paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, nationaal- en internationaal rijbewijs , nationaal kentekenbewijs, groene kaart met de vermeldingen van alle te bereizen landen en een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij dat uw reisvoertuig eventueel verzekerd is in alle landen die u tijdens deze reis aandoet. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Expedition Far East verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
2.10 Indien de deelnemer(s) de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document of uitdrukkelijk door Expedition Far East aangegeven benodigde informatie voor de reis zoals bijvoorbeeld noodzakelijke informatie van de voertuigen, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen c.q. kosten voor zijn rekening.

3. AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen van Expedition Far East zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, aanbieding, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling in advertenties of op internet, verplicht Expedition Far East niet tot het sluiten van een overeenkomst met de deelnemer.
3.2 Aanbiedingen die bedoeld zijn als reclameboodschap, reviews en beoordelen van klanten op onze websites en in publicaties van derden zijn geen onderdeel van de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.
3.3 Expedition Far East is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten in de vermelde prijzen of omschrijving van reizen waarover zij potentiële deelnemers informeert. Expedition Far East behoudt zich het recht voor een aanbieding te herroepen.

4. BOEKING – AANTAL DEELNEMERS – RESERVELIJST
4.1 In geval van (druk)fouten, en om andere haar moverende redenen, is Expedition Far East gerechtigd om een boeking niet te accepteren. Er komt in die situatie geen overeenkomst tot stand.
4.2 Expedition Far East is gerechtigd om een deelnemer, om haar moverende redenen, een voorrangspositie te verlenen in de boekingsprocedure.
4.3 Expedition Far East is gerechtigd om een deelnemer, om haar moverende redenen en zonder verdere reden van opgaaf, af te wijzen en/of voor aanvang van de reis te annuleren.
4.4 Het minimaal en maximale aantal equipes/deelnemers wordt per reis bepaald. Inschrijvingen boven het maximum worden als ‘reserve’ genoteerd. De betrokken inschrijver ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Expedition Far East behoudt zich het recht voor om 2 overboekingen per reis aan te nemen. Dit aantal ligt normaliter gelijk aan het gemiddelde annuleringspercentage. Mochten er onverhoopt toch één of meer equipes deelnemen en dit op het startpunt van een reis pas duidelijk wordt voor deelnemers aan een reis, bestaat er geen reden tot annulering of restitutie van de reissom of een gedeelte ervan.
4.5 Indien het minimaal aantal deelnemers zes weken voor aanvang is niet is bereikt, behoudt Expedition Far East zich het recht voor de reis te annuleren en wordt de aanbetaling geretourneerd.
4.6 Inschrijving op de reservelijst is mogelijk. Indien er op enig moment door omstandigheden een plek beschikbaar komt, kan een mogelijkheid geboden worden om alsnog deel te nemen aan de reis. Wanneer de boeking wordt bevestigd door middel van de boekingsbevestiging, dan is de plaatsing definitief.
4.7 De plaats op de reservelijst wordt in beginsel bepaald door volgorde van aanmelding. Plaatsing op de reservelijst is kosteloos en vrijblijvend.

5. OVEREENKOMST – BOEKINGSBEVESTIGING
5.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van derden plaatsvinden.
5.2 De boeking wordt definitief nadat deze schriftelijk of langs elektronische weg is bevestigd door Expedition Far East in de vorm van een boekingsbevestiging al dan niet voorzien van een factuur, dan wel wanneer de Expedition Far East een aanvang heeft gemaakt met haar diensten.
5.3 Iedere aanvaarde boeking wordt door de Expedition Far East schriftelijk of langs elektronische weg bevestigd aan de deelnemer. De boekingsbevestiging bevat de (link naar de) inhoud van de overeenkomst tussen de deelnemer(s) en Expedition Far East.
5.4 Expedition Far East zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen conform het bepaalde in de overeenkomst. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting aan de zijde van Expedition Far East.

6 REISSOM – PROGRAMMA
6.1 Door het plaatsen van een boeking zijn de deelnemer(s) verplicht de reissom te voldoen.
6.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie.
6.3 De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van deelname door 2 personen per camper, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicaties en op de website vermeld.
6.4 De reisduur wordt veelal in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit zou kunnen betekenen dat uw verblijf op de bestemming minder dagen kent dan de vermelde reisduur. Dit geeft geen aanspraak op de terugbetaling van een (deel) van de reissom. Mocht de reis door omstandigheden waar Expedition Far East geen invloed op heeft of kan hebben, de reis korter duren, dan vindt er geen restitutie plaats, mocht daarentegen de reis langer duren, behoeft men niet bij te betalen.
6.5 Expedition Far East is bevoegd, na het tot stand komen van de overeenkomst, tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek van de reis, prijsverhogingen door te voeren indien er omstandigheden zijn die de kostprijs van de reis verhogen, ook indien is de reissom reeds is voldaan. Als Expedition Far East zich genoodzaakt ziet de kosten van een reis te verhogen heeft de deelnemer het recht de reis te annuleren indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de reissom. In dat geval heeft de deelnemer het recht de reis kosteloos te annuleren. Annulering dient in dat geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging te geschieden, waarna restitutie van de betaalde reissom zal plaatsvinden. Echter, als het gaat om vliegtickets, boottochtkosten, ferrykosten, brandstoftoeslagen en (lucht-) haven- belastingen, is deze regel niet van toepassing. Prijzen hiervan, zoals in publicatie genoemd, zijn een indicatie. Annulering naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve kosten hiervan zullen daarom behandeld worden volgens artikel 13.2 en 13.3 van deze voorwaarden.
6.6 Er wordt geen restitutie op de reissom verleend voor activiteiten, diner en/of overnachtingen waaraan niet in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk niet, wordt c.q. kan worden deelgenomen.
6.7 Indien een deelnemer tijdens een reis, vrijwillig afziet van verdere deelname en/of niet wil of kan meereizen naar het eindpunt van een reis, of bijvoorbeeld vrijwillig afziet van een op voorhand geboekte ferry overtocht, volgt er nimmer restitutie of een vergoeding van de niet deelgenomen dagen en/of ferrykosten. Mochten zich er hierdoor onverhoopt meerkosten zijn voor Expedition Far East door het hierboven genoemde, dan komen deze meerkosten voor rekening van deze deelnemer.
6.8 Mede gelet op het individuele karakter van de reizen van Expedition Far East is er géén uitgeschreven programma en is uitsluitend het Expedition Far East roadbook , de enige leidraad voor het (route)verloop reis.

7. AANBETALING – BETALING REISSOM
7.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief. Het restant van de reissom, 85% plus (eventuele) niet in de reissom inbegrepen toeslagen en kosten, dient uiterlijk 3 maanden voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.
7.2 Bij inschrijving binnen 3 maanden voor de dag van vertrek moet direct de gehele reissom worden voldaan.
7.3 Bij het te laat of niet voldoen van de betaling kan men van de deelnemerslijst worden afgevoerd. In dat geval worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens de bepalingen in artikel 13.2 en 13.3.
7.4 Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen zal, na een tweetal aanmaningen, door Expedition Far East een incassobureau worden ingeschakeld. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de nalatige partij en wordt deze partij voor de toekomstige deelname aan Expedition Far East camperreizen uitgesloten.

8. TECHNISCHE STAAT REISVOERTUIG – VOORZIENINGEN
8.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zorgdragen voor een in een perfecte (technische) staat verkeren van hun reisvoertuig en dat deze voldoet aan de wettelijke eisen van de landen waardoor men reist. Tevens wordt van de deelnemers verwacht, dat voor vertrek, het reisvoertuig voor een grondige inspectie bij dealer of garage is aangeboden.
8.2 Voor het deelnemende reisvoertuig dient een geldige groene kaart te zijn afgegeven.
8.3 Expedition Far East zal tijdens de voorbereiding- en/of deelnemers dag(en) erop nazien dat ieder deelnemend equipe alle verplicht gestelde (reserve)onderdelen en ander zaken voor handen heeft.
8.4 De reisvoertuigen moeten dusdanig zijn uitgerust dat men enkele dagen zonder landstroom aansluiting kan reizen en verblijven. Een koelkast, douche en basis sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn.
8.5 Beperkingen voor deelname van reisvoertuigen met een bepaalde afmeting worden bij iedere reis afzonderlijk vermeld. Dit in verband met beperktere mogelijkheden voor grote campers. Voor reisvoertuigen langer dan aangegeven, dient voorafgaand aan de boeking contact met Expedition Far East te worden opgenomen, om te verifiëren of de reis geschikt is voor dit reisvoertuig. De lengte van het reisvoertuig moet worden opgegeven inclusief een eventueel fietsenrek en/of aanhanger.

9. VERHOUDING TOT DE REISBEGELEIDER(S) – DEELNEMERS.
9.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onderling respect voor elkaar hebben, eenieder in zijn waarde laat, een goed aanpassingsvermogen bezitten en een flexibele en positieve instelling hebben en het vermogen hebben om in oplossingen te denken en niet in problemen, om de individueel begeleide avontuurlijke overland camperreis mede te laten slagen. Hoewel Expedition Far East voor het gedrag van de andere deelnemer(s) niet verantwoordelijk is, kan de reisbegeleiding een deelnemer vanwege het belang van de groepsreis op (geluids)overlast aanspreken en passende maatregelen nemen.
9.2 De reisbegeleiding op Expedition Far East reizen wordt meestal gevormd door 1 of 2 reisbegeleiders. De reisbegeleider is een door Expedition Far East benoemd persoon en zijn/haar partner die op zich heeft/hebben genomen een reis te organiseren en/of te leiden. Hierbij is de medewerking van alle deelnemers een vereiste. De reisbegeleider is bevoegd, indien nodig in overleg met het management van Expedition Far East, in geval van problemen, ter plaatse die maatregelen te nemen die hij/zij voor het verloop van de reis en het belang van de deelnemers noodzakelijk acht.
9.3 Mocht de reisbegeleiding om welke reden dan ook (tijdelijk) uitvallen, behoud Expedition Far East zich het recht voor om voor de tijd dat er geen vervangende reisbegeleiding ter plaatse is, of indien het sturen van vervangende begeleiders gezien de restduur van de reis of het restverblijf in een land niet meer haalbaar is, om één van de deelnemende equipes bereid te vinden de honneurs tijdelijk, mede door volledige en intensieve begeleiding van het management van Expedition Far East op afstand, waar te nemen. Expedition Far East is er alles aan gelegen om zo spoedig mogelijk vervangende reisbegeleiding bij de groep aan te laten sluiten en zal er alles aan doen wat in haar macht ligt, realistisch haalbaar en zinvol is.
9.4 De reisbegeleiding is niet bevoegd om als vervangend chauffeur te fungeren voor een deelnemer. Voor zover een reisbegeleiding op verzoek van een deelnemer zou handelen met betrekking tot diens reisvoertuig, is dit voor eigen risico en rekening van de deelnemer. Expedition Far East aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat kader.
9.5 Indien de uitvoering van een reis aanleiding geeft tot een klacht, dient de deelnemende reiziger deze zo spoedig mogelijk -ter plaatse- te melden bij de reisbegeleiding, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient -ter plaatse- een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door deelnemer en reisbegeleider. Dit klachtenrapport moet uiterlijk 14 dagen na afloop van de reis of de genoten dienst, worden ingediend bij Expedition Far East, Steenstraat 122a 5831 JJ Boxmeer, Nederland. Indien er -ter plaatse- geen klachtenrapport is opgemaakt, wordt de klacht geacht op bevredigende wijze te zijn opgelost. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Expedition Far East uitgesloten.
9.6 Indien het gedrag van een deelnemer aanleiding geeft tot een of meerdere klacht(en), zal de reisbegeleider deze klacht bespreken met de betreffende deelnemer. Indien een klacht niet bevredigend wordt opgelost dient een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door de klagende deelnemer(s) én de reisbegeleider. Indien de misdraging(en) van het betreffende lid zo ernstig zijn dat de overige deelnemers aan de reis dan wel de reisbegeleider van mening zijn dat verdere deelname aan de reis van het betreffende lid onwenselijk is of dat deze deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar worden gebracht, kan hij/zij door de reisbegeleider uitgesloten worden van verdere deelname aan de reis. In een dergelijk geval kan het uit de reis verwijderde lid geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding dan wel gedeeltelijke teruggave van de reissom. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan deze reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen. Het opgemaakte klachtenrapport moet uiterlijk één maand na afloop van de reis worden ingediend bij Expedition Far East, Steenstraat 122a 5831 JJ Boxmeer, Nederland.
9.7 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van Expedition Far East c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

10. VERZEKERINGEN
10.1 Expedition Far East raadt deelnemers dringend aan om goede verzekeringen af te sluiten, zoals een camper- voertuigverzekering (ten minste W.A. met inzittenden), dekking voor pechhulp met vervangend vervoer en repatriëring vanuit het buitenland (uitzondering hierop zijn de landen buiten de groene kaart), ziektekostenverzekering, ongevallen-, reis(bagage)- en een annuleringsverzekering. Uw specifieke situatie bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van de betreffende verzekering en de dekking. Het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Expedition Far East kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, als een deelnemer het besluit neemt zich niet te verzekeren.
10.2 Het afsluiten van een annuleringsverzekering is ten zeerste aan te raden. Deze dient binnen 7 dagen werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden afgesloten door de deelnemer(s). Indien tijdens de reis of achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, dan is Expedition Far East op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer als gevolg van het feit dat hij zich onvoldoende heeft verzekerd, mocht hebben geleden.
10.3 Indien er in landen die deelnemers aandoen tijdens een reis, het verplicht wordt gesteld een WA-verzekering af te sluiten door een betreffend land, en deze niet op voorhand of wel direct aan de grens kan worden afgesloten, kan Expedition Far East daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Het onverzekerd (rond)rijden is ten allen tijden uitsluitend op eigen risico voor de deelnemer(s).

11. HUISDIEREN
11.1 Huisdieren kunnen uitsluitend in overleg met Expedition Far East voorafgaande aan de inschrijving worden toegelaten op reizen van Expedition Far East. Dit betekent echter niet per definitie dat de reis ook geschikt is voor elk huisdier. De deelnemer dient zelfstandig voorafgaand aan de inschrijving te onderzoeken of de reis geschikt is voor een huisdier. Het kan voorkomen dat er reizen zijn waarop huisdieren überhaupt niet zijn toegestaan, vanwege het land, de bestemming, het klimaat en/of de aard van de reis.
11.2 Alle extra kosten van huisdieren, zijn voor rekening van de deelnemer/eigenaar. Deze zullen voor zover vooraf bekend als een toeslag in rekening worden gebracht. Kosten die tijdens de reis optreden dienen door de deelnemer/eigenaar ter plaatse worden betaald, deze kosten zijn niet inbegrepen in de reissom.
11.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat het huisdier mogelijk niet welkom is in openbare ruimten en/of (openbaar)vervoer. Expedition Far East wijst erop dat huisdieren onder geen enkele voorwaarde mee mogen met excursies of tijdens gezamenlijke maaltijden en briefings; hierop is géén uitzondering mogelijk. Tijdens camperreizen wordt incidenteel overnacht op een camping, camperplaats of bij een hotel met (beperkte) voorzieningen, zoals ook in de vrije natuur of op een parkeerplaats met geen voorzieningen. Hierdoor functioneert wellicht de airconditioning niet (voldoende), waardoor het huisdier niet in de camper kan blijven. De zorg voor het huisdier is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
11.4 De deelnemer/eigenaar is zelfstandig verantwoordelijk voor de grens- en reisformaliteiten voor het huisdier. Veelal is een ‘Europees paspoort voor gezelschapsdieren’ nodig, waarin de inentingsbewijzen (bijvoorbeeld tegen hondsdolheid) staan. In sommige landen gelden strengere eisen. Informeer daarom tijdig bij de ambassade van het land van bestemming welke exacte toelatingseisen er zijn.
11.5 Meereizende huisdieren dienen buiten de camper altijd aangelijnd te zijn, zo ook op overnachtingsplaatsen in de vrije natuur.
11.6 Bij overlast door het huisdier, ook als dit door een van de andere deelnemers als zodanig wordt ervaren, kan de deelnemer/eigenaar door de reisbegeleiding worden aangesproken en gevraagd worden om gepaste maatregelen te nemen, zoals aanlijning, een muilkorf, etc. Bij overlast, zal de deelnemer door de reisbegeleiding hierop aangesproken worden en ten alle tijden gehoor geven aan het verzoek. Mocht de overlast hiertoe aanleiding geven wordt er volgens de bepalingen in artikel 9.6 gehandeld.

12. VERBLIJFSLOKATIE – OVERNACHTINGSPLAATSEN, FACILITEITEN – ACTIVITEITEN
12.1 Expedition Far East beschrijft de verblijfslocatie/overnachtingsplaats zo objectief mogelijk. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat er af en toe onderhoudswerkzaamheden plaats kunnen vinden rondom de verblijfslocatie/overnachtingsplaatsen. Dit kan een reden zijn voor het tijdelijk niet aanbieden van een faciliteit (zoals wateropname, toilet, douches e.d.) of dit kan overlast geven. Wanneer er hinder is door bouwactiviteiten, zal Expedition Far East proberen u tijdig te informeren en een passende oplossing aan te bieden. Helaas kan het zo zijn dat de reisbegeleiding ter plekke met bouwwerkzaamheden wordt geconfronteerd waarvan Expedition Far East ook niet op de hoogte was. Enige overlast door bouwactiviteiten kan daarom niet worden uitgesloten. Eventuele foto’s geven enkel een impressie van de inrichting, afmetingen en/of uitzicht van de verblijfslocatie/overnachtingsplaats. Het kan voorkomen dat de werkelijke situatie afwijkt van de foto’s. Expedition Far East is voor dit alles niet verantwoordelijken/of aansprakelijk en vraagt hiervoor uw begrip.
12.2 Verblijfslocaties/overnachtingsplaatsen in de landen die opgenomen zijn in de reizen van Expedition Far East nemen vaak geen (nodige) maatregelen om infectieziektes (denk aan legionella) te bestrijden. Daarom raadt Expedition Far East u aan om zelf ook het nodige te doen om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden.
12.3 Eventueel lokaal te boeken activiteiten of diensten zoals excursies, rondleidingen, evenementen, bezichtigingen en sporten worden buiten de invloedssfeer van Expedition Far East aangeboden. Expedition Far East publiceert hierover en bemiddelt hierin slechts uit serviceoverwegingen. Deelname aan een activiteit is facultatief en dient niet van tevoren worden aangegeven door een deelnemer. Als deelnemer(s) niet aanwezig te is/zijn op afgesproken tijdstip, geeft deze hierdoor automatisch aan niet deel te willen nemen. Uit serviceoverwegingen kan het zijn dat de reisbegeleider de entreegelden verzamelt en namens u voldoet bij de activiteit of dienst. De uiteindelijke overeenkomst voor het uitvoeren van de activiteiten en diensten wordt evenwel gesloten tussen de deelnemer en de plaatselijke leverancier/organisatie van die diensten. Expedition Far East is geen partij hierin. Expedition Far East wijst erop dat de leverancier/organisator verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de uitvoering van die activiteiten en diensten. Expedition Far East aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ten tijde van deelname aan een ter plaatse geboekte activiteit en/of dienst.
12.4 De deelnemer dient zich voor deelname aan een activiteit goed te laten informeren alvorens hij besluit om deel te nemen. Expedition Far East wijst erop dat er voor sommige activiteiten een aanvullende (reis)verzekering gewenst kan zijn. Deelnemer dient zich ook bewust te zijn van het gevolg, niet verder deel te kunnen nemen aan de camperreis, na oplopen van letsel door deel te nemen aan bepaalde activiteiten.
12.5 Er wordt geen restitutie op de reissom verleend voor activiteiten waaraan geheel niet, dan wel gedeeltelijk niet, wordt c.q. kan worden deelgenomen.
12.6 Het is mogelijk dat u bij een verblijfslocatie/overnachtingsplaats of activiteit gevraagd wordt om een borg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van contant geld of het afgeven van een paspoort of bankpas. Denk eraan dat u vraagt om een teruggave van de borgsom. Expedition Far East kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het ten onrechte achterhouden van de gehele of een deel van de borg, noch voor de situatie dat u vergeten bent om uw borg terug te vragen.

13. ANNULERING VAN DE REIS DOOR INSCHRIJVER
13.1 De deelnemer kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen/annuleren, maar zal de schade die Expedition Far East hierdoor lijdt dienen te vergoeden.
13.2 Indien de inschrijver de reis na ontvangst van de boekingsbevestiging annuleert bij reizen tot 50 dagen (exclusief), zal Expedition Far East de volgende bedragen in rekening brengen ter dekking van de door haar gemaakte kosten:

– Bij annulering tot de 159e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom.
– Bij annulering van 159e (inclusief) tot 75e (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
– Bij annulering van 75e (inclusief) tot 45e (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom.
– Bij annulering van 45e (inclusief) tot 14e (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.
– Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) vóór de vertrekdag: de volledige reissom.

13.3 Indien de inschrijver de reis na ontvangst van de boekingsbevestiging annuleert bij reizen vanaf 50 dagen (inclusief), zal Expedition Far East de volgende bedragen in rekening brengen ter dekking van de door haar gemaakte kosten:

– Bij annulering tot de 269e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom.
– Bij annulering van 269e (inclusief) tot 179e (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
– Bij annulering van 179e (inclusief) tot 119e (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom.
– Bij annulering van 119e (inclusief) tot 14e (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom.
– Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) vóór de vertrekdag: de volledige reissom

13.4 Indien het vervoer per vliegtuig wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals bootovertochten, camperhuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden van de desbetreffende leverancier. Deze bepalingen zijn tevens van toepassing.
13.5 Reeds vooruitbetaalde kosten door Expedition Far East, voor het ontvangen van de annulering zoals uitnodigingsbrieven, visumkosten e.d., zullen boven op de annuleringskosten genoemd in lid 13.2 en 13.3 in rekening worden gebracht.
13.6 Annulering van de reisovereenkomst door de inschrijver dient schriftelijk of langs elektronische weg te geschieden. Annuleringen buiten openingsuren (ma.-vr. van 10.00 -17.00 uur) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag daarna.

14. ANNULERING VAN DE REIS DOOR EXPEDITION FAR EAST – PROGRAMMA WIJZIGINGEN
14.1 Expedition Far East heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien zich een overmachtssituatie voordoet die van zodanige aard is dat verdere gebondenheid van Expedition Far East aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, behoudt Expedition Far East zich het recht voor om de reis te annuleren. Hiertoe behoren in ieder geval abnormale onvoorziene omstandigheden zoals oorlog of oorlogshandelingen, een concrete terrorismedreiging voor de plaats/plaatsen die onderdeel uitmaken van de reis, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, het uitvallen om wat voor reden dan ook van de reisbegeleiders of een afgegeven negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor (een deel van) de bestemming van de reis, als ook het niet capabel vinden van (potentiële) deelnemers of indien er geen harmonie (meer) is tussen (potentiële) deelnemers en Expedition Far East voor aanvang van de reis. Bij annulering van de reis door Expedition Far East zal het reeds door de deelnemer(s) betaalde bedrag voor de reis worden terugbetaald. De premie voor de annuleringsverzekering, visum gerelateerde kosten en overige reeds gemaakte kosten wordt nimmer gerestitueerd.
14.2 Indien de oorzaak van de annulering aan een deelnemer kan worden toegerekend, blijft de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deze deelnemer. Indien de oorzaak van de annulering noch aan de deelnemer(s), noch aan Expedition Far East kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
14.3 Indien een van de in lid 1 van dit artikel genoemde situaties zich tijdens de reis voordoet, is aanspraak op restitutie slechts mogelijk voor het niet-genoten gedeelte van de reis en slechts voor zover Expedition Far East zich kosten bespaart ten gevolge van die annulering.
14.4 Expedition Far East behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk zes weken voor vertrek de reis te annuleren indien het aantal aangemelde campers lager is dan 10, exclusief de camper van de reisbegeleiders en de reisbegeleider(s) in opleiding.
14.5 Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die Expedition Far East aanbiedt, kunnen met zich mee brengen dat ook tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma en/of route moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden maar waartoe in ieder geval behoren een negatief reisadvies door het ministerie van buitenlandse zaken, oorlog, politieke onrust, schaarste, ziekte, natuurrampen, weersomstandigheden, wegomleidingen, wegversperringen, stakingen etc. Het management als ook de reisbegeleiders zullen ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven.
14.6 Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging door de reisbegeleiding aan de deelnemers worden bekend gemaakt.

15. OVERMACHT
15.1 Expedition Far East is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer(s) aan de betreffende individueel begeleide avontuurlijke overland camperreis op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mochten hebben. Verwachtingen kunnen uitsluitend worden waargemaakt conform de benoeming en uitleg van zaken tijdens de ‘inspirerende presentatie dag’, ‘voorbereidingsdagen’ en zoals omschreven in ‘reisinformatie en reisreglement’ en de opsomming van ‘in- en exclusief’. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
15.2 Indien de Expedition Far East camperreis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan de reisbegeleider.
15.3 Expedition Far East is niet aansprakelijk jegens de deelnemer voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
15.4 In aanvulling op art. 6:75 BW geldt dat als overmacht situatie is aan te merken elke tekortkoming die Expedition Far East niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven de deelnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
15.5 Als overmacht situatie zoals bedoeld in artikel 15.4 wordt in ieder geval aangemerkt: een tekortkoming of overmacht van een leverancier die bij de reis is betrokken, ziekte van de reisbegeleiding, stremmingen in het verkeer, slechte conditie van wegen en bewegwijzering, niet levering van noodzakelijke materialen door derden, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, het uitvallen om wat voor reden dan ook van de reisbegeleiders of een afgegeven negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor (een deel van) de bestemming van de reis.
15.6 De deelnemer wordt zo spoedig mogelijk telefonisch, en indien mogelijk ook schriftelijk, door de Expedition Far East op de hoogte gesteld van alle bijzonderheden die haar beletten om aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te volden. Partijen zullen elkaar raadplegen met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de overeenkomst veilig te stellen.
15.7 Indien een overmacht situatie zoals bedoeld onder art. 15.4 meer dan 30 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk effect, zonder dat de andere partij recht heeft op enige (schade)vergoeding.

16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Expedition Far East is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers, dan wel andere derde partijen. In het bijzonder is Expedition Far East niet aansprakelijk voor schade aan, verlies en diefstal van zaken en/of goederen van deelnemers aan een Expedition Far East camperreis, dan wel schade c.q. vernielingen aan dan wel van de deelnemende camper en daaraan verbonden dan wel zich daarin bevindende zaken en/of goederen.
16.2 Wanneer Expedition Far East tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, is zij jegens de deelnemer enkel aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
16.3 De aansprakelijkheid van Expedition Far East voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
16.4 Voor zover de schade bestaat uit derving van het reisgenot, bedraagt de maximale (schade)vergoeding eenmaal de reissom voor de betreffende deelnemer aan de camperreis.
16.5 Expedition Far East is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger en of de conditie van het reisvoertuig.
– Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Expedition Far East en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Expedition Far East kunnen worden toegerekend.
– De tekortkoming in de uitvoering te wijten is aan een gebeurtenis die Expedition Far East, de reisbegeleider of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reis, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
– De tekortkoming in de uitvoering te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 16.5 van dit artikel.
– Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen reisschema’s.
– Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
– Ziekte en ongeval van de reiziger.
– Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen, ferrymaatschappijen e.d.
16.6 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
16.7 Expedition Far East aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringen-verzekeringen dekking geven.
16.8 In geval Expedition Far East aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom minus de gemaakte kosten. Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade geleden in overmacht situaties (zie ook artikel 16.5) en andere niet aan Expedition Far East toe te rekenen oorzaken, zoals schade wegens slechte of teleurstellende conditie van wegen, een ander verwachtingspatroon dan het gebodene, het niet kunnen vinden van bezienswaardigheden, wel of niet opgenomen in het routeboek, dan wel het niet meenemen van eigen reisgidsen en landkaarten, het niet kunnen vinden van de benoemde waypoints conform het routeboek, met behulp van navigatiesystemen of door niet voldoende kennis van de bediening ervan en bewegwijzering, van camping, camper- en/of overnachtingsplaatsen, de daaraan verbonden faciliteiten, dan wel het gebrek daaraan, daaronder begrepen.
16.9 Voor reizen aangeboden in samenwerking met de NKC gelden de reisvoorwaarden van Expedition Far East. NKC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door deelnemers en/of reisbegeleiders.

17. RISICO VAN DE DEELNEMER
17.1 Deelnemer reist de gehele reis met eigen voertuig en op eigen risico en gevaar. Expedition Far East kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitgekozen- en daadwerkelijk gereden route, de staat waarin wegen en pistes verkeren, de rijomstandigheden en de rijvaardigheden van iedere individuele deelnemer.
17.2 De deelnemer neemt deel aan het verkeer, rijdt en handelt volledig op eigen risico. De deelnemer zal Expedition Far East op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer tijdens een reis van Expedition Far East betrokken raakt, noch aan schade die in of aan het reisvoertuig ontstaat door het rijden over (minder) goede wegen en/of pistes.
17.3 De deelnemer aan reizen van Expedition Far East verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.
17.4 Door deel te nemen aan een reis van Expedition Far East gaat iedere deelnemer, zonder schriftelijk verzoek voorafgaande aan de start van een reis, automatisch akkoord dat Expedition Far East en/of zijn directe opdrachtgever, alle foto- en filmmateriaal die Expedition Far East en/of zijn directe opdrachtgever tijdens een reis maken, vrij zijn van alle rechten van de deelnemer(s) en onverhinderd gebruikt mogen worden voor publicatie in welke vorm dat ook. Indien er journalisten, reporters en/of filmploegen van derden een aantal dagen aansluiten bij een reis, zullen deze voorafgaande aan het journalistiek werk en/of filmopnames, vragen of er deelnemers zijn die niet gefilmd of geïnterviewd willen worden.

18. GESCHILLEN
18.1. Op elke aanbieding, uiting van een reis, offerte en overeenkomst tussen de (potentiële) deelnemer en Expedition Far East is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle niet bij Expedition Far East aangemelde (vermeende) vorderingsrechten vervallen één jaar na de afloop van de groepsreis waaruit deze (vermeende) rechten voortvloeien (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

19. TOEPASSELIJKHEID – SLOTBEPALING
19.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle Expedition Far East camperreizen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Expedition Far East en deelnemer(s). De Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen partijen.
19.2 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De ongeldigheid van een of meer bedingen kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere partij.
19.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
19.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Expedition Far East, maar ook voor de bestuurders, werknemers, hulppersonen/ingeschakelde derden, stagiaires, vrijwilligers en de (vrijwillige) reisbegeleiding, als ware zij voor henzelf bedongen. 19.5 Elke inschrijver verklaart zich, bij inschrijving van de reis, akkoord met dit reglement. Indien een inschrijver niet met dit reglement instemt, dient hij dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier door Expedition Far East schriftelijk aan Expedition Far East mede te delen. De aanmelding is dan vervallen. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
19.6 Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden Expedition Far East niet.

20. REISORGANISATIE
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de reizen georganiseerd door de Expedition Far East B.V. Expedition Far East is gevestigd aan de Steenstraat 122a, 5831 JJ Boxmeer, KvK 14077214, telefoonnummer +31 651 097 032, email: info@expeditionfareast.com, www.expeditionfareast.com

Vastgesteld Expedition Far East B.V. – Boxmeer november 2022

SGR Expedition Far East 

Algemene Voorwaarden Expedition Far East downloaden